Kábítószer igazság vagy megtévesztés


Magyarországi történeti áttekintés[ szerkesztés ] Ez a szakasz egyelőre erősen hiányos. Segíts te is a kibővítésében!

Btk. 176. § Kábítószer kereskedelem

A kábító hatású anyagok használata nem új keletű jelenség, az európai államokban mégis az utóbbi évtizedekben vált a társadalom jelentősebb részét tekintve is meghatározóvá, Magyarország is sokáig csak a nemzetközi egyezmények ratifikálására szorítkozott.

Az ben, Genfben megkötött Nemzetközi Ópium Egyezmény végrehajtására alkotott törvény vétségnek nyilvánította a kábítószer előállítását, terjesztését, behozatalát, készletezését, eladását, gyártását, nem szabályszerű nyilvántartását.

Végigfertőzhette az országot

Ezt az egyezményt Magyarország is aláírta, végrehajtására törvényt hozott. A hetvenes évek elején Magyarország mindinkább a Közel-Keletről Nyugat-Európába irányuló kábítószer-kereskedelem jelentős tranzitútvonalává vált, a kábítószerekkel való visszaélés több figyelmet követelt. Az es Bécsi Egyezmény a pszichotróp anyagokról az Az is feltétel, hogy nem cél a forgalomba hozatal. Vétségnek számít, és a büntetése szabadságvesztés, javító-nevelő munka, vagy pénzbüntetés.

A hetvenes évektől kezdve fellépett az önálló szabályozás igénye, ennek eredménye volt az Bírósági Határozatok.

Kábítószer- igazság vagy megtévesztés

Az A BK Büntető jogegységi határozat és az Parazitaellenes gyógyszerek lamblia számára határozat [2] ismét szűkítést hoz. Alapelvek és a kábítószerrel kapcsolatos jogi fogalmak[ szerkesztés ] Melyek a tiltott kábítószerek?

kábítószer igazság vagy megtévesztés

Milyen magatartásokat tilt a Büntető Törvénykönyv[ szerkesztés ] Visszaélés kábítószerrel bűncselekmény Az A bűncselekmény a törvény különös részében a XVI. Fejezet közrend elleni bűncselekmények IV. A visszaélés kábítószerrel bűncselekmények védett jogi tárgya az állampolgárok egészségéhez fűződő társadalmi érdek. A kórós szenvedélykeltésen kívül a bűncselekménynek nincs sértettje.

Az Európai Parlament kérheti az igazgató és az igazgatóság elnökének meghallgatását is, a Megfigyelőközpont tevékenységeivel kapcsolatos bármely témában. A tudományos bizottság véleményét közzéteszik. A kiválasztási eljárásnak biztosítania kell, hogy a tudományos bizottság tagjainak szakterületei felöleljék a leglényegesebb olyan tudományos területeket, amelyek a kábítószerek és a kábítószerfüggőség problémájához tartoznak. A tudományos bizottság tagjainak kinevezése személyre szabottan történik, véleményüket a tagállamoktól és a közösségi intézményektől teljes mértékben függetlenül formálják meg.

A bűncselekmények csoportosítása: Elkövetési magatartás szerint: Beszerző-előállító típusú tevékenységek Btk. A termesztő-előállító tevékenységekhez történő segítségnyújtás a kábítószer előállításához szükséges anyag, berendezés vagy felszerelés készítésével, átadásával, forgalomba hozatalával, vagy azzal kereskedésével, az országba behozatalával, onnan kivitelével, illetve az ország területén átvitelével, illetve a beszerző-előállító jellegű bűncselekmények elkövetéséhez anyagi eszközök szolgáltatásával valósul meg.

A terjesztő-forgalmazó jellegű elkövetések a kábítószer kínálásával, átadásával, forgalomba hozatalával, illetve az azzal történő kereskedéssel valósíthatóak meg. A terjesztő-forgalmazó tevékenységhez segítségnyújtás az ilyen jellegű bűncselekményekhez történő anyagi eszközök szolgáltatásával valósul meg.

A kóros szenvedélykeltés a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére kábítószernek nem minősülő kábító hatású anyag, illetőleg szer kóros élvezetéhez segítségnyújtással, vagy ilyen személyt erre rábírni törekvéssel valósítható meg.

Így lehet biztosan megállapítani valakiről, hogy hazudik

Külön meg kell említeni a Btk. Azért speciális, mert aki ezt a bűncselekményt elköveti még nem él vissza olyan anyaggal, mely kábítószernek minősül, azonban az az anyag, melyre nézve az elkövetési magatartásokat megvalósítja alkalmas arra, hogy azokból kábítószert kábítószer igazság vagy megtévesztés — feltéve, hogy megfelel a Btk.

E bűncselekmény elkövetési magatartása az elkövetési tárgy kábítószer-prekurzor tartása, forgalomba hozatala, az Európai Közösség vámterületére behozatala, onnan kivitele, vagy kábítószer-prekurzorral történő közvetítő tevékenység végzése az Európai Unió jogi aktusában meghatározott engedély nélkül, vagy annak kereteit túllépve.

A bűncselekményt az követheti el, aki nem rendelkezik a fentebb említett engedéllyel, vagy az, aki rendelkezik azzal, de annak kereteit túllépi.

kábítószer igazság vagy megtévesztés

A tartás, a forgalomba hozatal és a közvetítői tevékenység, mint elkövetési magatartások nem helyhez kötöttek, bárhol megvalósíthatóak, míg az Európai Közösség vámterületére történő behozatal, onnan kivitel az Európai Közösség területén belül követhető el.

Az egyes elkövetési magatartások elemzése: Termeszt: Olyan növények termesztése, melyek növényi alapú kábítószer alapanyagául szolgálnak. A növény, illetve annak egyes részei kábítószernek minősülnek, és jelentősebb feldolgozás nélkül kábítószerként felhasználhatóak.

kábítószer igazság vagy megtévesztés

A cselekmény befejezett, ha a növény már önállóan fejlődik, akár gondozás mellett is. A magvak beszerzése előkészületi cselekménynek minősül. A kábítószernek nem minősülő, de kábítószer kivonására alkalmas növény termesztése ugyanúgy előkészületként értékelhető, de ebben az esetben a kábítószer kivonása már előállításként értékelhető.

Előállít: A termesztésen kívül minden olyan magatartás, melynek során az addig kábítószer élvezetre nem alkalmas anyagból kábítószer keletkezik.

Visszaélés kábítószerrel

Megszerez: Egyoldalú, vagy konszenzussal történő birtokba vétel. Megállapításának nem feltétele, hogy visszterhes, vagy ingyenes ügylet során történik.

BJE a kábítószert forgalmazó elkövető által beszerzett, de ténylegesen — lefoglalás miatt — forgalomba hozni már nem sikerült kábítószerre nem a megszerzés és tartás, hanem a forgalomba hozatal elkövetési magatartását kell megvalósultnak tekinteni A kábítószerrel kereskedés tágabb körű, mint a kábítószer forgalomba hozatala. A kábítószer — kereskedelem elkövetéséhez történő anyagi eszközök szolgáltatása értékkel bíró dolog, ill. A forgalmazó típusú tevékenységek közül — tekintettel arra, hogy a kínálás szóban és írásban egyaránt megvalósítható — az írásbeli elkövetésnél a kínálás kísérlete lehetséges, amennyiben a címzetthez a levél valamilyen okból kifolyólag nem érkezik meg. Az átadás kísérleti szakba lép a más személy birtokba juttatásának a megkezdésével. A forgalomba hozatal megkezdésének, azaz kíséretének értékelendő bármilyen, a forgalmazással összefüggő résztevékenységek megvalósítása.

A kábítószer fölötti rendelkezési jog megszerzését jelenti. Tart: Olyan közvetlen birtoklás, mely feltételezi a kábítószer termesztését, előállítását, vagy megszerzését. Minden olyan magatartás, mely a rendelkezési és használati jogot biztosítja.

kábítószer igazság vagy megtévesztés

Kínál: Más figyelmének felhívása a kábítószer fogyasztásra, mely eredménytelen. Átad: Ingyenes vagy visszterhes magatartás. A kábítószernek más részére történő birtokba adását jelenti. Megvalósul a bűncselekmény akkor is, ha az átadás egyetlen személyen keresztül egyszeri átadással történik.

Befejezetté válik, ha a kábítószer bekerül a kábítószer igazság vagy megtévesztés, vagyis a továbbadás folytán ténylegesen megnyílik annak a lehetősége, hogy a kábítószerhez más, vagy mások hozzáférhessenek.

kábítószer igazság vagy megtévesztés

Kereskedés során az elkövetési tárgy felvásárlása nagy tételben történik meg, hogy magasabb áron a fogyasztóknak vagy viszonteladóknak elérhetővé tegyék.

Kábítószerrel kereskedik az, aki haszonszerzésre törekedve közreműködik a kábítószer forgalmazásában. A jog a gyakorlatban[ szerkesztés ] Alkalmi fogyasztók, kipróbálók[ szerkesztés ].

kábítószer igazság vagy megtévesztés